विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :१०९७९ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :९८६३ मे.वा.घन्टा / भारत : १६९९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५० मे.वा.घन्टा / माग :२२५९१ मे.वा.घन्टा

तुम्लिङटार-सितलपाटी लाइनकाे वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्षेत्र निर्धारण गर्न राय/सुझाव माग