विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :१०९७९ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :९८६३ मे.वा.घन्टा / भारत : १६९९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५० मे.वा.घन्टा / माग :२२५९१ मे.वा.घन्टा

मकरीगाडमा जर्मन कम्पनीका उपकरण, डब्लूकेभीमा प्रवर्द्धकहरूको आकर्षण