विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९५९४ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :८९४१ मे.वा.घन्टा / भारत : ५४२ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१२० मे.वा.घन्टा / माग :१९१९७ मे.वा.घन्टा

दाना-कुश्मा प्रसारण लाइन अन्तिम चरणमा, मिस्त्रीखोलाको विद्युत खेर नजाने प्राधिकरणको दाबी