विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :८९८० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१३४९१ मे.वा.घन्टा / भारत : १४५४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५ मे.वा.घन्टा / माग :२३९३० मे.वा.घन्टा

पिपिए विनियमावलीले प्रवर्द्धकमा उत्साह, रुग्ण आयोजना सबै खाले जरिवानाबाट मुक्त